Skip to content

FischDB - die Fischdatenbank

Personal tools
You are here: Home » SSCP » Pelamide

Pelamide

Einzelstrang DNA-Muster (SSCP)


Gen: Parvalbumin, Kerngen

Primer
H 15149 ad GCI CTT CAR AAT GAY AAT TGT CCT CA
L 14735 AAA AAC CAC CGT TGT TAT TCA ACT A

Pelamide

Referenz:
Bundesforschungsanstalt für Ernährung und Lebensmittel (BFEL), FB Fischqualität